ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ [ปรับปรุงหอพระ]