ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ [ลานและช่องปลูก]