ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว