งานปรับปรุงพื้นห้องเรียนปูกระเบื้อง 2000 ตารางเมตร (อาคารคณะนิติศาสตร์)มหาลัยราชภัสรำไพพรรณี